VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Territorial economy"

TOPICAL ISSUES OF MANAGERIAL DECISION-MAKING

Ivanov S.E.

5 (25), 2015

Ivanov S.E. TOPICAL ISSUES OF MANAGERIAL DECISION-MAKING. Territorial development issues, 2015, no. 5 (25). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1502?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Gosudarstvennaya politika promyshlennogo razvitiya Rossii: ot problem k deistviyam: monogra????iya [Public Policy for Industrial Development in Russia: from Issues to Action: Monograph]. Under editorship of E. M. Primakov, V. L. Makarov. Moscow : Nau
 2. Granberg A. G. Matematicheskie modeli sotsialisticheskoi ekonomiki [Mathematical Models of the Socialist Economy]. Moscow : Ekonomika, 1978. 351 p.
 3. Kouz R. Firma, rynok i pravo [Firm, Market and Law]. Moscow : Delo LTD, Catallaxy, 1993. 192 p.
 4. Matematika i kibernetika v ekonomike: slovar’-spravochnik [Mathematics and Cybernetics in the Economy: Dictionary]. Moscow : Ekonomika, 1975. 700 p.
 5. Meskon M. Kh., Albert M., Khedouri F. Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Moscow : Delo, 1992. 702 p.
 6. Mikhailov V. S. Teoriya upravleniya [Management Theory]. Kiev : Vyshcha shk., 1998. 312 p.
 7. Pitukhin E. A., Gurtov V. A. Matematicheskoe modelirovanie dinamicheskikh protsessov v sisteme “Ekonomika – rynok truda – professional’noe obrazovanie”: monogra????iya [Mathematical Modeling of Dynamic Processes in the System “Economy – Labor Market
 8. Popov G. Kh. Problemy teorii upravleniya [Problems of the Management Theory]. Moscow : Ekonomika, 1974. 318 p.
 9. Proizvodstvennye klastery i konkurentosposobnost’ regiona: monogra????iya [Industrial Clusters and Competitiveness of the Region: Monograph]. Supervised by T. V. Uskova. Vologda : In-t sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya territorii RAN, 2010. 246 p.
 10. Riggs J. Proizvodstvennye sistemy: planirovanie, analiz, kontrol’ [Production Systems: Planning, Analysis, Control]. Moscow : Progress, 1972. 340 p.
 11. Yasin E. G. Khozyaistvennye sistemy i radikal’naya reforma [Economic System and Radical Reform]. Moscow : Ekonomika, 1989. 319 p.

-->