VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Territorial economy"

Scheme of Concept of Sustainable Marketing Communication Strategy for an Ideal Industrial Enterprise

Šujaková M., Sakál P.

5 (40), 2017

Šujaková M., Sakál P. Scheme of Concept of Sustainable Marketing Communication Strategy for an Ideal Industrial Enterprise. Territorial development issues, 2017, no. 5 (40). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/2419?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Bartáková, G. Udržateľný marketingový manažment. (Sustainable Marketing Management) [Text] / G. Bartáková, K. Gubíniová. – Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012.
 2. Capra, F. Hidden contexts [Text] / F. Capra. – 1st edition. – Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2009.
 3. Daňová, R. Analysis and usage design of event marketing as a tool for sustainable marketing communications strategy in industrial enterprise: bachelor’s thesis [Text] / R. Daňová. – Trnava : MTF STU, 2016. – 54 p.
 4. Environmentálny marketing. Ekologika (2017-05-10) [Electronic resource]. – Available at : http://www.ekologika.sk/environmentalny-marketing.html
 5. Marketing, Business, Stratégie, Komunikačný mix (26-05-2016). eMarketing [Electronic resource]. – Available at : http://emarketing.szm.com/index5.htm
 6. Golejová, S. Application of SCSR on master thesis: "Design and use of a sustainable marketing communication strategy in creating the image of industrial enterprise in the context of SCSR" [Text] / S. Golejová. – Trnava : MTF STU, 2017. – 41 p.
 7. Hrdinová, G. Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibilty (CSR) [Text] : disertation thesis / G. Hrdinová. – Trnava : MtF STU, 2013. – 228 p.
 8. Hrdinová, G. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie - integrálna súčasť stratégie udržateľného rozvoja priemyselného podniku (2017-05-15) / G. Hrdinová, K. Drieniková, T. Naňo, P. Sakál [Electronic resource]. – Available at : http://www.scss.sk/cd_apvv_lpp_0384_09_2011/V%C3%9DSTUPY%20Z%20VLASTNEJ%20VEDECKO-%C3%9DSKUMNEJ%20A%20 PEDAGOGICKEJ%20%C4%8CINNOSTI/PUBLIKA%C4%8CN%C3%81%20%C4%8CINNOS%C5%A4/KONFERENCIE/KO%C5%A0ICE/InLookDays2011/01_Publikovane_recenzovane_prispevky/Hrdinov%C3%A1%20a%20kol..pdf
 9. Kašparová, K. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování [Text] / K. Kašparová, V. Kunz. – Praha : Grada Publishing, 2013.
 10. Kotler, P. Marketing management / P. Kotler, K. Keller. – Praha : Grada Publishing, 2013.
 11. Musová, Z. Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov [Text] / Z. Musová. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2013.
 12. Nadácia Pontis O zodpovednom podnikaní (2017-05-20). Nadácia Pontis [Electronic resource]. – Available at : http://www.zodpovednepodnikanie.sk/o-zodpovednom-podnikani
 13. Pajtinková Bartáková G., Gubíniová K. Udržateľný marketingový manažment [Text] / Pajtinková Bartáková G., Gubíniová K. – Trenčín : IAM press, 2012.
 14. Sakál, P. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie I. vymedzenie základných pojmov trvalo udržateľného rozvoja/udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte zmeny paradigmy strategického manažmentu [Text] / P. Sakál, A. Kol. – Trnava : AlumniPress, 2013.
 15. Sakál, P. Strategický manažment v praxi manažéra [Text] / P. Sakál, A. Kol. – Trnava : SP Synergia, 2007.
 16. Scott, M. D. New Rules of Marketing and PR [Text] / M. D. Scott. – Český Těšín : Finidr, 2010.
 17. Šmatláková, M. Analysis and proposal of the use of word of mouth marketing as a tool for sustainable marketing communication strategy in the industrial enterprise: Bachelor’s thesis [Text] / M. Šmatláková. – Trnava : MTF STU, 2017. – 49 p.
 18. Stead, J. G. Manažment pre malú planétu [Text] / J. G. Stead, W. E. Stead. Bratislava : Eastone Books, 2012. – 243 p.
 19. Šujaková, M. The proposal of using of sustainable marketing in creating a positive image of industrial enterprises in Slovakia in the context of the strategy of sustainable corporate social responsibility [Text] : dissertation project / M. Šujaková. – Trnava : MTF STU, 2016. – 108 p.
 20. Vašková, V. Analyzing and proposing usage of e-marketing as a tool for sustainable marketing communication strategy in industrial enterprise. Bachelor’s thesis [Text] / V. Vašková. – Trnava : MTF STU, 2017. – 57 p.

-->